Catalogue – Liste des Constructeurs

MASSEY FERGUSON
Ref. Ref. Tipo/Type Ref. Tipo/Type Ref.
1004 T 13E11484 327BB-AB
1004 T
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E6393
13E10553-MC
327AB
327XAB
1004
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E6393
13E10553-MC
327AB
327XAB
1014
4WD (68KW)
Chass.Nr.V44006->
P.T.O.
13A10811-MC
12A11089
330XF
310FN
1014
4WD (68KW)
Chass.Nr.22904565->
P.T.O.
13A10811-MC
13A10713
330XF
327FN
1014
4WD (68KW)
Chass.Nr.->22904564
P.T.O.
12A11087-MC
12A11089
310XM
310FN
1080 12E6379 302RS
1114
4WD (81KW)
1134
4WD (97KW)
P.T.O.
13A10811-MC
13A10713
330XF
327FN
1200
Articulated Tractor
Chass. M900802FG-
76- 13E6429-MC 327XN
133
Standar/Multipower
Chass.Nr.C275041->
133 MK3
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
133
Stardar/Multipower Chass. Nr.->217333
P.T.O.
511.74700-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
133
Standard/Multipower
Chass.->217334-C275040
P.T.O.
12E6647
10E6649
302AB
250RH
133 Chass.Nr.392076-> 12E6647 302AB
133   Chass. Nr.->392075 12E6647 302AB
133 12E6647 302AB
134 11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
135 11E6743
9E6405
278FN
225RH
135
Chass.Nr.439191->
Made in GB
Chass. Nr.C275041
Made in France
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
135
Chass. Nr.121070-439190
Made in GB
135
Chass.Nr.->C275040
Made in France
12E6647
10E6649
302AB
250RH
135
Chass.Nr.->121069
Made in GB
Standard
Chass. Nr.->273718
Multipower
Chass. Nr.->350000
Made in France 511.74700-001 22 11E6403 273AB
P.T.O. 225RH
135
Chass.Nr.439191->
Made in GB Chass.Nr.382043->
Made in France
12E6647 302AB
135
Chass.Nr.->439190
Made in GB Chass.Nr.->382042
Made in France
12E6647 302AB
135
Chass.Nr. 121069->
Made in GB Chass.Nr.->382042
Made in France
12E6647 302AB
140
Chass.Nr.382043-> 12E6647 302AB
P.T.O. 10E6651 250RH
140
Chass.Nr.->382042 511.74700-001 22 11E6403 273AB
P.T.O. 225RH
140
Made in France 12E6647 302AB
P.T.O. 10E6649 250RH
140
Chass. Nr.382043->
12E6647 302AB
140
Chass. Nr.->382042
12E6647 302AB
145 511.74700-001 22 11E6403 273AB
P.T.O. 225RH
148
Chass. Nr.C190071->
Made in France 12E6647 302AB
P.T.O. 10E6651 250RH
148
Made in GB
148
Chass.Nr.->C190070
Made in France 12E6647 302AB
P.T.O. 10E6649 250RH
148
Chass. Nr.389028->
Made in France
12E6647 302AB
148
Made in GB
148
Chass.Nr.->389027
Made in France
12E6647 302AB
152
Chass.Nr. C247093->
152 P3 12E6647 302AB
P.T.O. 10E6651 250RH
152    Chass. Nr.->C247092 12E6647 302AB
P.T.O. 10E6649 250RH
152    Chass. Nr.->C247092 12E6647 302AB
152    Chass.Nr.C247093-> 12E6647 302AB
154 S/V
P.T.O.
11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
154-4
154 S
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
P.T.O.
11Y6038
11Y6040-MC
11Y8763
280EO
280XS
280FN
155
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
155
P.T.O.
12E6647
10E6649
302AB
250RH
155
Chass.Nr.C287077->
12E6647 302AB
155
Chass.Nr.->C287076
12E6647 302AB
157
P.T.O.
512.74590-001 22 12E6647
10E6649
302AB
250RH
158
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
158 12E6647 302AB
158 /P3
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
164
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
P.T.O.
11Y6038
11Y6040-MC
11Y8763
280EO
280XS
280FN
165
Made in France
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6647
10E6651
302AB
250RH
165
Chass.Nr.564619->
165  MK 3
Chass.Nr.->130772
Made in GB
P.T.O.
12E6647
10E6649
302AB
250RH
165
P.T.O.
11E6403
9E6405
273AB
225RH
165
Made in France
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
165    MK 3 12E6647 302AB
165    MK 2 Standar
Chass.Nr.669501->
MK 2 Multipower Chass.Nr.486849->
Made in Frankreich
165    MK 3
Chass. Nr.30773-> Made in GB
P.T.O
12E6647
10E6651
302AB
250RH
165
Chass.Nr.130773->
Made in GB
OPTIONAL (6 Sets Ceramic buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
165          MK 2 Standard Chass. Nr.->669500
165          MK 2Multipower Chass.Nr.->486848
P.T.O.
511.74710-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
165
Chass,Nr.->130772
Made in GB
12E6647 302AB
168
Made in France
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6647
10E6651
302AB
250RH
168
Chass. Nr. 255119->
Made in GB
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
168
Chass. Nr.->255118
Made in GB
168
Made in France
P.T.O.
512.74590-001 22 12E6647
10E6649
302AB
250RH
168
P.T.O.
511.74710-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
168
Made in France
OPTIONAL (6 Sets ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
168
Chass.Nr.255119->
Made in GB
168     MK 3
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
168
Chas. Nr.->255118
Made in GB
12E6647 302AB
174 S/V
P.T.O.
11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
175
Chass.Nr.729574->
P.T.O.
512.74590-001 22 12E6647
10E6649
302AB
250RH
175
Chass.Nr.->729573
P.T.O.
511.74720-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
177
Chass.Nr.729574->
P.T.O.
512.74590-001 22 12E6647
10E6649
302AB
250RH
177
Chass.Nr.->729573
P.T.O.
511.74720-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
178
Made in France
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
178
Chass.Nr.729574->
P.T.O.
512.74590-001 22 12E6647
10E6649
302AB
250RH
178
Chass.NR.->729573
P.T.O.
511.74720-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
184 S
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
185
Chass.Nr.317619->
Made in GB
185     Made in France
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
185
Made in France 185
Chass, Nr.->317618
Made in GB
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
185
Chass.Nr.317619->
Made in GB
185
Made in France
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6647
10E6651
302AB
250RH
185
Chass.Nr.->317618
Made in GB
185
Made in France
P.T.O.
512.74590-001 22 12E6647
10E6649
302AB
250RH
188
Chass.Nr.358840->
Made in GB
188
Made in France
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6647
10E6651
302AB
250RH
188
Chass.Nr.->358839
Made in GB
188
Made in France
P.T.O.
512.74590-001 22 12E6647
10E6649
302AB
250RH
188
Chass.Nr.358840->
Made in GB
188     Made in France
OPTIONAL (Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
188
Chass. Nr.->358839
Made in GB
188
Made in France
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
194 A/F/S
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
20 D/H
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
203
205
P.T.O.
511.74700-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
230
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
230 12E6647 302AB
233 S/CF
234 S/CF
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
P.T.O.
11Y6038
11Y6040-MC
11Y8763
280EO
280XS
280FN
235
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
240
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
240 12E6647 302AB
244 CF
P.T.O.
11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
245
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
250
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
250 12E6647 302AB
253
254
A/CF/S/S 4WD
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
P.T.O.
11Y6038
11Y6040-MC
11Y8763
280EO
280XS
280FN
255
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
255 12E6647 302AB
260
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
260
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
2620
2625
2640
2645
2680
2685
2720
2725
14E11285-MC 350X-8
263
264 CF/T
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
P.T.O
11Y6038
11Y6040-MC
11Y8763
280EO
280XS
280FN
265
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
265
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
273
274
A/C/CF/S/S 4WD
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
P.T.O.
11Y6038
11Y6040-MC
11Y8763
280EO
280XS
280FN
275
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
275
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
283
284
S/S 4WD
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
285
Mot.A4  248
290
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6647
10E6651
302AB
250RH
285
290
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
293
294
A/S/S  4WD
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
298
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E6393
13E10553-MC
327AB
327XAB
30 D/H
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
3050
3055
3060
3065
3070
3075
3080
3085
3090
3095
OPTIONAL WITH FACINGS
13E11281-MC
13E11281
327XN
327FN
3085
3095
3115
3120
3125
OPTIONAL WITH FACINGS
13E11281-MC
13E11281
327XN
327FN
333
334 V
P.T.O.
11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
340
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
340 12E6647 302AB
342
P.T.O.
12E6663
10E6651
302AB
250RH
342 12E6663 302AB
35
3.Ausführung/Version
44,5mm Schwungscheinbentiefe 44,5mm Flywheel depth
Mot. A3 152
P.T.O.
511.74700-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
35
2. Ausführung/Version
33,4mm Schwungscheibentiefe 33,4mm
FLywheel depth
Mot. 23C
P.T.O.
11E6743
9E6405
278FN
225RH
350
Chass.Nr.V39421->
P.T.O.
12E11486
10E6651
302BB-AB
250RH
350
Chass.Nr.->V39420->
P.T.O.
12E6663
10E6651
302AB
250RH
350       Chass.Nr.V39421-> 12E11486 302BB-AB
350          Chass.Nr.-
>V39420
12E6663 302AB
352
P.T.O.
12E11486
10E6651
302BB-AB
250RH
352 12E11486 302BB-AB
353
354 F/V
354 S          Chass.Nr.<-P50186
P.T.O.
11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
355
Chass.Nr.V39421->
P.T.O.
12E11486
10E6651
302BB-AB
250RH
355
Chass.Nr.->39420
P.T.O.
12E6663
10E6651
302AB
250RH
355    Chass.Nr.V39421-> 12E11486 302BB-AB
355
Chass.Nr.->V39420
12E6663 302AB
360
Chass.Nr.V39421->
P.T.O.
12E11486
10E6651
302BB-AB
250RH
360
Chass.Nr->.V39420
P.T.O.
12E6663
10E6651
302AB
250RH
360
Chass.Nr.V39421->
12E11486 302BB-AB
360          Chass.Nr.-
>V39420
12E6663 302AB
3610
3630
3635
3645
3650
3655
3670
14E11285-MC 350X-8
363
364 F/V/CF
364 S     Chass Nr.<-P50186
P.T.O.
11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
365
Chass.Nr.V46291->
P.T.O.
12E11486
10E6651
302BB-AB
250RH
365
Chass.Nr.->V46290
P.T.O.
12E6663
10E6651
302AB
250RH
365
Chass.Nr.V23100->
12E11486 302BB-AB
365   Chass.Nr.->V23099 12E6663 302AB
374 F/S/V
P.T.O.
11Y6038
11Y8763
280EO
280FN
375
Chass.Nr.V46291->
P.T.O.
12E11486
10E6651
302BB-AB
250RH
375
Chass.Nr.->V46290
P.T.O.
12E6663
10E6651
302AB
250RH
375
Chass.Nr.V23100->
12E11486 302BB-AA
375
Chass.Nr.->V23099
12E6663 302AB
376 CF
377
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
383 LX/S
384 AQ/F/S
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
390
Chass.Nr.V46291->
P.T.O.
512.74570-001 22 12E11486
10E6651
302BB-AB
250RH
390
Chass. Nr.->V46290
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6663
10E6651
302AB
250RH
390   T
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
OPTIONAL
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E11484
13E11484-MC
13E10619
13E10619-MC
327BB-AB
327XU-AB
327AB
327XAB
390
Chass.Nr.->V23099
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6663
12E6663-MC
302AB
302XAB
393 LX/S
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
394 F
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
396 CF
P.T.O.
11Y6040-MC
11Y8763
280XS
280FN
398
Chass.Nr.V15228->
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
OPTIONAL
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E11484
13E11484-MC
13E10619
13E10619-MC
327BB-AB
327XU-AB
327AB
327XAB
398
Chass.Nr.->V15227
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
OPTIONAL
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E10619
13E10619-MC
13E11484
13E11484-MC
327AB
327XAB
327BB-AB
327XU-AB
399
OPTIONAL WITH FACINGS OPTIONAL
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E11484-MC
13E11484
13E10619
13E10619-MC
327XU-AB
327BB-AB
327AB
327XAB
40 B
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
P.T.O.
12E6647
12E6647-MC
10E6651
302AB
302XAB
250RH
40 E 12E6647-MC 302XAB
50
65
65 S
P.T.O.
511.74710-001 22 11E6403
9E6405
273AB
225RH
50 B/D/H 12E6647-MC 302XAB
500
P.T.O.
12E6647
10E6649
302AB
250RH
550
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
550 12E6647 302AB
565
575
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
565
575
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
590
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6647
10E6651
302AB
250RH
590
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
592
OPTIONAL (6Sets Ceramic Buttons)
13E6393
13E10553-MC
327AB
327XAB
595
Chass.Nr.Z214005->
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E6393
13E10553-MC
327AB
327XAB
675
P.T.O.
12E6647
10E6651
302AB
250RH
675
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
685/S 9A7327 225AA
690
P.T.O.
512.74570-001 22 12E6647
10E6651
302AB
250RH
690
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
12E6647
12E6647-MC
302AB
302XAB
698
Made in France
13E11484 327BB-AB
698 T
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E6393
13E10553-MC
327AB
327XAB
698
Made in GB
OPTIONAL (6 Sets Ceramic Buttons)
13E6393
13E10553-MC
327AB
327XAB
699 13E11484 327BB-AB
16
20
25
Made in Finnland
9A9977 225AA
186 9A10113 225AA
187 9A10113 225AA
206 9A10113 225AA
240 9A10113 225AA
307 9A10113 225AA
31 7A9333 180SL
330
430
9A9977 225AA
440 9A10113 225AA
487
506
9A10113 225AA
507
Chass.Nr.
9A10113 225AA
507
Chass.Nr.->
9A10113 225AA
86
87
9A7327 225AA